Heeft u vragen, bel:   024 345 4124

Privacy
Privacy

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Drukwerkfabriek in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat DWF doet om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen. DWF respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan DWF worden verstrekt via onze website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u gebruik maakt van de website voor het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. DWF verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Drukwerkfabriek, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Drukwerkfabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.